ÇAĞRI MERKEZİ+90 212 515 9 444

Bayilik Sözleşmesi

canbey çiğ köfte bayilik sözleşmesi

Taraflarca İmzalanması Gereken Franchise Bayilik Sözleşmesi

CANBEY ÇİĞ KÖFTE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ


.. / .. / ....



MADDE 1

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu CANBEY ŞİRKETLER GRUBU; CANBEY ÇİĞ KÖFTE MESUD USTA markası adı altında çalışan Franchaise verenin belirli süre için mesleki deneyim ve ticari haklarını 3. Şahısların kullanımına vererek daha geniş bir piyasa hizmeti sunmasını; Franchise alanların ise bu sözleşme kapsamında ticari olarak kendine sağlanan know-how'dan yararlanmasını içermektedir.


MADDE 2

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme CANBEY ÇİĞ KÖFTE (franchise veren olarak adlandırılacaktır) ile ............................................................. (franchise alan olarak adlandırılacaktır) arasında imzalanmıştır.


MADDE 3

FRANCHİSE SİSTEMİNE BAĞLI OLAN İŞLETME

İşbu sözleşme kapsamında, Franchise alan aşağıda belirtilen adresinde faaliyette bulunacaktır.


MADDE 4

FRANCHİSE ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Franchise alan 3. Maddede yazılı adresteki işletme faaliyette bulunacaktır ve bu sözleşme ile bağlılık yükümlülülüğü devamınca adres değişimi ancak Franchise verenin izni ile olabilecektir.

b) Franchise alan yazılı işletmede bayilik verenin vereceği çiğköftenin dışında kendi üretimi veya 3. bir gerçek kişi veya tüzel kişinin imali ile çiğköfte ve içecek v.s. ürünlerini satamayacaktır. Ancak sözleşme karşılıklı mutabıkla ve ileriye dönük olmak üzere franchise verenin kendi ürettiği çiğköfteleri satması kararlaştırıldığı durumlarda ise franchise erenin belirleyeceği koşul ve standartlarda ürün imal ve satışı söz konusu olacaktır.

c) Franchise alan, franchise verenin onayını almadan göndermiş olduğu ürünlerin toptan olarak ticaretini yapamaz.

d) Franchise alan franchise verenin belirlemiş olduğu ürünler dışında ürün satışı yapamayacaktır. Bu çerçevede franchise verenin belirttiği yiyecek ve içecekleri (ayran, şalgam suyu vs) satabilecektir. Bu hükme aykırılık sözleşmenin derhal feshi nedeni oluşturur.

e) Franchise alan, franchise sisteminin işleyiş ve koşullarının yer aldığı uygulama kitapçığında yer alan hususlara uymayı taahüt eder. Uygulama kitapçığında yer alan hükümlerde bu sözleşmenin ayrılmaz bir eki olup, franchise alanca bu hükümlere uymak zorululuğu bulunmaktadır.

f) Uygulama kitapçığı sistemin yesen ak olarak işlemesi için getirilmiş olup, bu hükümlerin uygulanırlığının sağlanması açısından bir demetim ekibi oluşturulacaktır. Franchise verenin talimatı doğrultusunda denetim ekibi, franchise alanın sisteme sözleşmeye ve uygulama kitapçığının esaslara uygun hareket edip etmediğini her zaman için franchise alanın işyeri ve eklentilerinide denetleyecektir. Franchise veren bu denetim sağlıklı geçmesi için gerekli koşulları sağlayacaktır. Denetim ekibi, denetim sırasında sözleşmeye, sisteme ve uygulama kitapçığına aykırı bir hata tespit ettiğinde, durum ihtarla franchise alana bildirilir. Verilen süre içerisinde olumsuz durum düzeltilmez ise franchise veren sözleşmeyi derhal fesh edebilir.

g) Franchise alanın sözleşmeye aykırı herhangi bir davranışından dolayı oluşan zararı giderme yükümlülüğü yanında ayrıca 4.990 TL para cezası ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

h) Franchise alan bayilik verenin haberi ve onayı olmadan işyerinize veya franchise sistemini bir başkasına;

1) Franchise alan franchise verenden onay almadan işletmesini terk eder veya faaliyetine son verirse, işletmenin yerini değiştirme, işletme gününden fazla kapalı tutarsa veya kanuni sebeplerle meslekten men veya işten el çekilirse, devredemeyecektir.

i) Franchise alanlar franchise verenin halihazırda tayin edilmiş olan iş ve satış politikalarını, iş uygulamalarını, standartlarını ve yöntemlerini izleyecektir. Bu çevrede franchise alan ve maliyetinde çalışan kişiler özellikle kişisel temizlik kurallarına uyacaktır. Ayrıca franchise alan ve çalışanları önlükle çalışacaktır. Bunları dışında yerel ve merkezi idarenin birleşmiş olduğu iş ve işyeri koşullarına uyacaktır. Bu kurallarının ihlali neticesinde franchise verenin ticari itibarına verilecek muhtemel zararlardan franchise alan sorumlu olacaktır.

j) Franchise veren, franchise alanı dürüst, saygın, bugün değin, güvenilir tacir/esnaf olarak tanınan biri olarak tanımaktadır ve bu sıfatı ile de tanımaktır. Franchise alanınbulundukları bölgede daha farklı tanındıklarını ve işletmenin toplum önünde ve bu sıfaı ile de tanımaktır. Franchise alanın bulundukları bölgede daha farklı tanındıklarını ve işletmenin toplum önünde güvenini yıpratacak pozisyonlarda bulunduklarını franchise verence tespiti halinde bu ruhumun franchise verene zarar verecek nitelik arz ettiği ciddi şüphesini taşıması halinde franchise veren sözleşmeyi derhal fesih edilir.

k) Franchise alan, franchise veren veya herhangi bir kaynaktan sağlanmış olduğu ürünlerin (çiğköfte hariç) saklama ve korunmasından, ürünün özelliklerine uygun asgari koruma ve stoklama şartlarının şartlarının oluşturulmasında ve son kullanım sürelerine uygun kullanımlardan münhasıran sorumludur.

l) Franchise alanlar işletmesinin sağladığı hizmetlerin ifası sırasında çalışanlara, hizmet alanlara ve 3. kişilere karşı doğrudan veya dolayı olarak ortaya çıkan madii kayıp ve zararlardan tek başına sorumludurlar. Franchise alanın veya ücüncü kişilerin ortaya çıkan doğrudan veya dolayı hertürlü zarar nedeniyle, franchise verene karşı herhangi bir dava hakkı yoktur.

m) Franchise alan sistemin uygulandığı işletme ve eklerinde alkollü içki tüketmeyecek ve tüketilmesinede müsade etmeyecektir.

n) Franchise alan işletme ile ilgili fiil ve işlemlerin ifasına bağlı olarak doğabilecek olanlara, kanunlar uyarınca, halihazırdaki ve gelecekteki tüm dolaysız vergileri ve satış ve hizmet vergilerini, katma değer ve başkaca vergiler dahil halihazırdaki ve gelecekteki tüm dolayı vergileri usulünce ve kanunlar tarafından öngörüldüğü şekilde ödemeyi taahhüt ve kabul etmektedir.

o) Franchise alan sözleşme konusu çerçevesinde kullandığımarkaların itibarına zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Sözleşme sona erdiğinde marka hakkını franchise alan kullanamayacaktır.

p) Franchise alan franchise sistemi içerisinde markaları, sadece franchise verenin izin verdiği yerlerde ve tarzda teşhir edecektir. Mevcut işyerinin herhangi bir yerinde franchise verenin ön yazılı izni olmadan başka ek işaretler, dağıtımcı ve ürün satan şirketlerin reklamları, tanıtım araçları vb. veya posterler konulmayacaktır. Franchise alan, franchise verenin artık kullanılmadığını bildirdiği marka, slogan ve işaretleri kullanmaya son verecek ve bunları derhal kaldıracaktır.

r) Franchise alan ticari faliyetlerinde sözleşme konusu çerçevesinde markaların tescilli olduğunu belirten işareti kullanmak zorundadır.

s) Franchise veren franchise alanın işletmesinin dekorasyonu (iç-dış cephe,reklam vs.) hususunda işletmenin standartlarına uyacaktır.

t) Franchise veren yılda en az bir kere olmak üzere tüm franchise alanları kapsayan bir çalışma toplantısı yapabilir.Bu durumda franchise alan bu toplantıya katılmakla yükümlüdür.

u) Franchise alan sözleşmenin sona ermesinden itibaren aynı muhitte sözleşme içeriğiyle benzer veya aynı iş çerçevesinde çalışan bir şekilde bu sözleşme feshinden veya herhangi bir nedenle sonlandırılmasından başlayarak 1 yıl içinde çalışamaz, bu tip bir işe doğrudan veya dolaylı olarak iştirak edemez.

v) Franchise alan franchise işletmesinin müşterilerini veya herhangi bir yerdeki sistemin müşterisini veyahut 3. bir kişiyi doğrudan veya dolaylı şekilde teşvik veya başka bir biçimde rakip bir işletmeye yönlendiremez.


MADDE 5

FRANCHİSE VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Franchise veren franchise alana verdiği ürünlerin diğer franchise alanlara ve kendisinin işletmesinde kullandığı ürünlere aynı lezzet standardında ve kalitesinde olacağını taahhüt eder.

b) Franchise veren franchise verenin istediği kadar ürünü ertesi iş günü kendisine teslim edecektir.Ancak franchise verenin ürün teslimi mücbir sebepleri dışında (iklim olayları aşırı fiyat artışılar, savaş, seferberlik hali, trafik kazası vs.) yerine getiremezse franchise alanın gecikmeden kaynaklanan zararını ödeyecektir.

c) Franchise veren her ne ad altında olursa olsun, muhitinde üçüncü kişi yada işyerinde bu sözleşmede yer alan franchise sistemi haklarını verebilir. Ancak franchise veren aynı muhitte bir başka çiğ köfteci açılmasına karar verdiğinde ilk olarak o muhitteki franchise alana teklif edecektir. Teklif kabul edildiği taktirde franchise veren bir başkasına franchise verebilecek veya kendisi işletme açabilecektir.

d) Franchise alanın işletmesinin açılış masrafları ve açılış tanıtımını (broşür, el ilanı, animasyon) franchise veren üstlenecektir.

e) Franchise veren franchise sistemine dahil olan markaların kullanım hakkını sözleşme süresinde franchise alana verecektir.


MADDE 6

ÜCRETLENDİRME

a) Franchise sistemine dahil ürünlerin birim fiyatı Ocak ayında yılda 1 kere olmak üzere belirlenecektir. Çiğköfte fiyatı, lavaşlar, basılı kağıt ve poşet malzemeleri de dahil olacaktır.

b) Ürün fiyatları senede bir defa artıracak olup, toptan ve perakende satış fiyatlarını belirleme yetkisi franchise verene ait olacaktır. Ancak fiyat artışı yapılırken franchise verenin kar marjı korunacaktır. Franchise veren kendisi fiyat belirlemesi yapamayacak, franchise veren tavan ve taban fiyat belirlemesi yaptığı durumlarda ise bu sınırlar içinde kalmak koşuluyla franchise alan piyasa koşullarına göre belirleme yapacaktır.

c) Franchise alan, franchise verenden aldığı ürünlerin bedelini her hafta Pazartesi günü ödeyecektir. Mücbir sebeplerdden zorlayıcı nedenlerle ödeyememe dışında belirlenen günde ödeme yapılmazsa ertesi gün franchise alana ürün verilmeyecektir.

d) Ürün bedelinin belirtilen günde ödenmesi halinde en geç 1 hafta beklenecektir. Bu tarihte de ödeme yapılmaması halinde sözleşme feshedilecektir.


MADDE 7

FRANCHISE BEDELİ

Franchise alan franchise verene bir defaya mahsus olmak üzere 5,000 Euro bedel ödeyecektir. Bu bedel, sözleşme imzalandıktan sonra haklı ve haksız nedenlerle taraflarca feshedilirse dahi franchise alana iade edilmeyecektir. Franchise alan iş bu sözleşmeyi imzalamakla söz konusu ödemenin, sisteme girişin getirdiği bir özellik olduğunu ve basit bir tacir olarak değerlendirilmek suretiyle bur durumun kendisince kabul edildiğini beyan etmektedir.


MADDE 8

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİLEME

Franchise verenle franchise alan arasında imzalanan bu sözleşme daha önce herhangi bir şekilde sonra erdirilmediği taktirde sözleşmenin imza tarihinden itibaren 3 yıl için daha geçerli olacaktır. Sözleşme işe bağlı olmak istemeyen taraf sözleşmenin bitim tarihinden 3 yıl içindaha geçerli olacaktır. Sözleşme ile bağlı olmak istemeyen taraf sözleşmenin bitim tarihinden 1 ay önce karşı tarafa bildirimde bulunacaktır. Sözleşme feshedilmediğinde aynı şartlarla ertesi yıl da geçerli olacaktır.


MADDE 9

TEMERRÜD VE FESHİ

1) Aşağıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde franchise alan temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda franchise veren, franchise anlaşmasını ve işbu anlaşma nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak franchise alana tanınan hakların kullanımını ve franchise analşması derhal sona erecektir.

a) Franchise alan veya onun herhangi bir yöneticisi, sisteme dahil markaları ve ismini franchise alanları ve franchise müşteri çevresini olumsuz olarak etkileyebilecek bir cürümden veya kamu ahlakına aykırı bir davranıştan veya diğer buna benzer suçlardan dolayı hüküm giymiş ise,
b) Bu sözleşmenin hükümlerine aykırı olarak franchise alan veya onun herhangi bir idarei yöneticisi, ticari sırları veya sistem uygulama kitapçığının herhangi bir bölümünü ve/veya franchise anlaşması çevrevesinde açıklanan gizli bir bilgiyi üçüncü bir şahıs veya kurumlara ifşa ederse,

2- Franchise alan franchise işletmesinin durumuna ilişkin olarak, hizmet sunulan veya 3. şahıslara yanlış tanıtım veya bilgilendirme faaliyetinde bulunursa sözleşme derhal fesh edilebilir. Ancak franchise veren sözleşmeyi fesihden önce ihtarla durumu bildirebilir ve franchaise alanın telafi yoluna gitmesini de bekleyebilir. Bu hakların kullanımında franchise veren serbesttir.


MADDE 10

TEBLİGAT ADRESLERİ

Bu sözleşme çerçevesinde yapılacak ihtar ve bildirimler TTK 20/3 hükümleri saklı kalmak kaydıyla 3. Maddede yazılı adresler geçerli olacaktır.


MADDE 11

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar, bu sözleşme hükümlerine uymaya mecbur olıp, herhangi bir hükmü ihlal etmeyecekleri hususunda sözleşmişlerdir. Bu sözleşmenin hükümlerine aykırı davranıştan doğan ihtilaflar Ankara mahkeme ve icra daireleri tarafından çözülecektir.


MADDE 12

İş bu sözleşmeye göre franchaise alanın imza sirküleri alınacaktır.


MADDE 13

İş bu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlemiş olup birer nüsha taraflarda kalacaktır. Sözleşmede imza inkarı dışında hükümlerin tahrifatı hususunda franchise alanca bir iddiaları sürülmeyecektir.


MADDE 14

İş bu sözleşmeden doğan hakların franchise alana ve 3. Kişilere karşı ileri sürülmesinde imzaya yetkili tek kişi MESUD DEMİREL'dir.


MADDE 15

Bu sözleşme toplam 5 sayfa ve 14 maddeden oluşmakta olup tarafların serbest iradeleri ile akdedilmiştir.


Franchise Veren:
Ad Soyad:

İmza:
Franchise Alan:
Ad Soyad:

İmza:
PAYLAŞ:
KURUMSAL REFERANSLARIMIZ
Market Zincirleri